Today's Mangal Event

 

DATE: 30th Apr 2017; TITHI: Vaishakh Sud 5, Vikram Samvat 2073

Pratishthha of Shree Aadinath Bhagwan in Jinmandir of Rampura (Vikram Samvat 2028).

Read More

Daily Activities

 

MORNING (Monday to Saturday)

 • 06.45 - 07.00 am
 • Sh. Jinendra Abhishek
 • 07.00 - 08.00 am
 • Sh. Jinendra Poojan & Aarti
 • 08.15 - 09.15 am
 • Pu. Gurudevshree's Pravachan
 • 09.15 - 10.15 am
 • Shastra Swadhayay Class

EVENING (Monday to Sunday)

 • 07.30 - 08.00 pm
 • Sh. Jinendra Bhakti & Aarti
 • 08.00 - 09.00 pm
 • Pu. Gurudevshree's Pravachan

MORNING (Sunday)

 • 06.45 - 07.00 am
 • Sh. Jinendra Abhishek
 • 07.00 - 08.00 am
 • Sh. Jinendra Poojan & Aarti
 • 08.15 - 09.15 am
 • Pu. Gurudevshree's Pravachan
 • 09.30 - 10.30 am
 • Samuh Poojan
 • 10.30 - 11.30 am
 • Sunday Pathshala

News & Events

 
 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).

  19 Apr 17    

 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).

  16 Apr 17    

 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din.

  09 Apr 17    

 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.

  08 Apr 17    

 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)

  23 Mar 17    

 • Fagaan Ashtanika Parva

  05 Mar 17    

 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir

  05 Feb 17    

 • Parla Jin Mandir Pratishtha

  17 May 15