Shashtra Name Prav. Shashtra Name Guj Hin
Original literature by Aacharyas
Niyamsaar      
Gurudevshree Pravachan shastra - Lectures by Gurudevshree (word to word)
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-1 (Gatha 1 to 37)     
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-2 (Gatha 38 to 56)     
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-3 (Gatha 56 to 95)     
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-4 (Gatha 96 to 118)     
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-5 (Gatha 118 to 140)     
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-6 (Gatha 141 to 159)     
Shree Niyamsaar Kaaran-Karya Niyam Part-7 (Gatha 159 to 187)