Dash Lakshan Dharm Parva - Bhadarvo Sud 5 - 14, Veer Samvat 2543
Ratnatray Parva - Bhadarvo Sud 13 - 15, Veer Samvat 2543
Kshamavani Parva - Bhadarvo Vad 1, Veer Samvat 2543

Program from 26th August, 2017 to 7th September, 2017

Time Program
Morning
06.30 am - 06.45 am Stuti Mangal (Live Broadcast)
06.45 am - 08.00 am Shree Jinendra Abhishek, Poojan & Aarti (Live Broadcast)
08.15 am - 09.30 am Pu. Gurudevshree's Pravachan on Shree Samaysaar Gatha 14 & Prasangik Parva
09.30 am - 10.15 am Shastra Swadhyay by Sh. Hemantbhai Gandhi on Pu. Gurudevshree's Pravachan (Live Broadcast)
Evening
06.45 pm - 07.15 pm Sh. Jinendra Bhakti & Aarti
07.15 pm - 08.00 pm Sh. Samuh Pratikraman
08.00 pm - 08.15 pm Pu. Bahenshreeben's Tatvacharcha
08.15 pm - 09.15 pm Shastra Swadhayay by Sh. Hemantbhai Gandhi on Pu. Gurudevshree na Vachanamrut
(Live Broadcast)