Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavani Parva Pravachan

MORNING PROGRAM

Pu. Gurudevshree's Pravachan
SHASHTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Prasang/Gatha No. Image Prav. Date Time Lang. Audio Guj PDF Pg. No.
26-Aug-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 5 52 Uttam Kshamaa 19-Sep-1966 7.49 H View 326
33 Gatha 14, Kalash 10 10-Aug-1961 57.39 G View 1
27-Aug-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 6 53 Uttam Maardav 20-Sep-1966 13.01 H View 342
34 14 11-Aug-1961 60.45 G View 15
28-Aug-2017 Monday, Bhadarvo Sud 7 54 Uttam Aarjav 21-Sep-1966 10.58 H View 357
35 14 12-Aug-1961 59.31 G View 30
29-Aug-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 55 Uttam Satya 22-Sep-1966 7.17 H View 373
36 14 13-Aug-1961 60.11 G View 45
30-Aug-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 56 Uttam Shauch 23-Sep-1966 10.11 H View 388
37 14 14-Aug-1961 57.25 G View 60
31-Aug-2017 Thursday, Bhadarvo Sud 10 57 Uttam Sayyam 24-Sep-1966 4.23 H View 403
363 14 - 61.14 G View 75
1-Sep-2017 Friday, Bhadarvo Sud 11 58 Uttam Tap 25-Sep-1966 5.44 H View 419
364 14 - 60.09 G View 90
2-Sep-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 11 365 14, 15 - - 58.38 G View 105
3-Sep-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 12 59 Uttam Tyaag 26-Sep-1966 16.12 H View 434
64 14 2-Oct-1966 58.19 H View 16
4-Sep-2017 Monday, Bhadarvo Sud 13 60 Uttam Aakinchanya 27-Sep-1966 3.54 H View 450
65 14 3-Oct-1966 60.51 H View 31
5-Sep-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 14 61 Uttam Brahmcharya 28-Sep-1966 8.02 H View 466
66 14 4-Oct-1966 58.33 H View 46
6-Sep-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 15 67 108, 109 - 5-Oct-1966 59.51 G View 58
Shree Padmanandi Panchavinshati (Aalochanaa Adhikaar)
SHASTRA: Aalochanaa Gujarati
Date Tithi-Var Prav No. Bol No. Prav Date Time Lang. Audio File Guj PDF Hindi PDF
7-Sep-2017 Thursday, Bhadarvo Vad 1 42 1-33 30-Aug-1965 58.16 G View View
Shashtra Swadhayay By Sh. Hemantbhai Gandhi, Songadh
SHASHTRA: Shree Samaysaar Gujarati Hindi
Date Tithi-Var Prav No. Gatha No. Time Lang. Audio Video
26-Aug-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 5 0464 Gatha 1-13 & Shlok 10 Summary 50.45 G
27-Aug-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 6 0467 Gatha 14 (Abbaddhaspashta Bol) 40.18 G
28-Aug-2017 Monday, Bhadarvo Sud 7 0470 Gatha 14
(Abbaddhaspashta & Ananya Bol)
47.30 G
29-Aug-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 0473 Gatha 14 Summary 50.12 G
30-Aug-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 0475 Gatha 14 Summary 44.27 G
31-Aug-2017 Thursday, Bhadarvo Sud 10 0478 Gatha 14 Summary 52.16 G
1-Sep-2017 Friday, Bhadarvo Sud 11 0482 Gatha 14 Summary 48.18 G
2-Sep-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 11 0485 Gatha 14 Summary 53.02 G
3-Sep-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 12 0488 Uttam Tyaag Dharma & Gatha 14 (Summary) 42.32 G
4-Sep-2017 Monday, Bhadarvo Sud 13 0491 Uttam Aakinchanya Dharma & Gatha 14 (Abbaddhaspashta & Ananya Bol) 54.58 G
5-Sep-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 14 0494 Dash Dharma Summary, Ratnatray Summary 52.37 G
6-Sep-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 15 0498 Gatha 14 Summary 54.37 G
7-Sep-2017 Thursday, Bhadarvo Vad 1 0500 Dev-Shastra-Guru & Gyani Dharmatma ni Kshamavani 140.44 G

EVENING PROGRAM

Pu. Bahenshreeben's Tattvacharcha
Date Tithi-Var Tatvacharcha Time Lang. Video
26-Aug-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 5 1 13.32 G
27-Aug-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 6 2 15.18 G
28-Aug-2017 Monday, Bhadarvo Sud 7 3 13.39 G
29-Aug-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 4 15.55 G
30-Aug-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 5 13.47 G
31-Aug-2017 Thursday, Bhadarvo Sud 10 6 15.35 G
1-Sep-2017 Friday, Bhadarvo Sud 11 7 13.46 G
2-Sep-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 11 8 14.24 G
3-Sep-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 12 9 13.53 G
4-Sep-2017 Monday, Bhadarvo Sud 13 10 14.44 G
5-Sep-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 14 11 15.41 G
6-Sep-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 15 12 14.11 G
Shashtra Swadhayay by Sh. Hemantbhai Gandhi, Songadh
SHASHTRA: Pu. Gurudevshree Na Vachanamrut Gujarati English
Date Tithi-Var Prav No. Gatha No. Time Lang. Audio Video
26-Aug-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 5 0465 Uttam Kshama Din & Gatha 14 47.33 G
27-Aug-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 6 0468 Uttam Maardav Dharma & Bol 19 60.51 G
28-Aug-2017 Monday, Bhadarvo Sud 7 0471 Uttam Aarjav Dharma & Bol 19 47.14 G
29-Aug-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 8 No Swadhyay Due To Heavy Rains
30-Aug-2017 Wednesday, Bhadarvo Sud 9 0476 Uttam Shauch Dharma & Bol 20 52.16 G
31-Aug-2017 Thursday, Bhadarvo Sud 10 0479 Uttam Sayyam Dharma & Bol 21, 22 61.55 G
1-Sep-2017 Friday, Bhadarvo Sud 11 0483 Uttam Tap Dharma & Bol 23, 24 52.19 G
2-Sep-2017 Saturday, Bhadarvo Sud 11 0486 Bol 24 48.26 G
3-Sep-2017 Sunday, Bhadarvo Sud 12 0489 Bol 24, 25 50.27 G
4-Sep-2017 Monday, Bhadarvo Sud 13 0492 Bol 26 64.53 G
5-Sep-2017 Tuesday, Bhadarvo Sud 14 0495 Dash Dharma Summary 67.25 G