• Click Here to See Video
  Click Here to See Video

Today's Mangal Event

 

DATE: 30th May 2024; TITHI: Vaishakh Vad 7, Vikram Samvat 2080

1) Shree Shreyansnath Bhagwan’s Pratishthha in Botad Jinmandir (Vikram Samvat 2010),
2) Shree Parshwanath Bhagwan’s Pratishthha in Makshi(Parshwanath) Jinmandir (Vikram Samvat 2025).

Read More

News & Events

 
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  15 Mar 24    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  09 Nov 23    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  07 Nov 23    

 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)
 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)

  28 Aug 23    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  20 Jun 23    

 • LJM Celebrates 9th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)
 • LJM Celebrates 9th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)

  17 May 23    

 • PJM Celebrates 9th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 9th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  16 May 23    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  23 Feb 23    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  20 Oct 22    

 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)
 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)

  26 Aug 22    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)

  29 Jun 22    

 • LJM Celebrates 8th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)
 • LJM Celebrates 8th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)

  10 Jun 22    

 • PJM Celebrates 8th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 8th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  26 May 22    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  04 Mar 22    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)

  31 Aug 21    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)

  15 Jul 21    

 • PJM Celebrates 7th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 7th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  09 Jun 21    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  21 Mar 21    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  20 Nov 20    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  13 Nov 20    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1)
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1)

  23 Aug 20    

 • Mangalmay Kahan (An Audio Book) Inaugurated
 • Mangalmay Kahan (An Audio Book) Inaugurated

  15 Jul 20    

 • Samadhitantra Part 3 - 5 & Vishapahar Strotra Pravachan Books Inaugurated
 • Samadhitantra Part 3 - 5 & Vishapahar Strotra Pravachan Books Inaugurated

  06 Jul 20    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  28 Jun 20    

 • LJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 13).
 • LJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 13).

  03 Jun 20    

 • Samaysaar Khyati Part-1 Inaugurated
 • Samaysaar Khyati Part-1 Inaugurated

  27 May 20    

 • PJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).

  23 May 20    

 • PJM Pratishtha 3 hour movie available on website.
 • PJM Pratishtha 3 hour movie available on website.

  17 May 20    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)

  02 Mar 20    

 • Mangal Akshardeh Part-2 Inaugurated
 • Mangal Akshardeh Part-2 Inaugurated

  01 Mar 20    

 • The Next Generation Jains Event (Mahaa Vad 8)-IMPC2020: JAINEXT
 • The Next Generation Jains Event (Mahaa Vad 8)-IMPC2020: JAINEXT

  16 Feb 20    

 • KSV Website Inaugurated at PJM (Mahaa Vad 8)
 • KSV Website Inaugurated at PJM (Mahaa Vad 8)

  16 Feb 20    

 • PJM Organises 2nd Adhyatmic Mahila Shibir (Mahaa Sud 8)
 • PJM Organises 2nd Adhyatmic Mahila Shibir (Mahaa Sud 8)

  02 Feb 20    

 • PJM Inaugurates Pathshala Website (Mahaa Sud 8)
 • PJM Inaugurates Pathshala Website (Mahaa Sud 8)

  02 Feb 20    

 • Poojan Schedule Section Inaugurated (Magshar Vad 8)
 • Poojan Schedule Section Inaugurated (Magshar Vad 8)

  19 Dec 19    

 • Library Section Inaugurated (Magshar Vad 8)
 • Library Section Inaugurated (Magshar Vad 8)

  19 Dec 19    

 • Adhyatam Sanjeevani (Part 1 & 2) & Stavan Sanjeevani Inauguration (Magshar Vad 8)
 • Adhyatam Sanjeevani (Part 1 & 2) & Stavan Sanjeevani Inauguration (Magshar Vad 8)

  15 Dec 19    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  04 Nov 19    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  24 Oct 19    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  03 Sep 19    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  09 Jul 19    

 • LJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13).
 • LJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13).

  15 Jun 19    

 • PJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Vaisakh Vad 30 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Vaisakh Vad 30 - Jeth Sud 5).

  03 Jun 19    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 14/15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 14/15)

  13 Mar 19    

 • 24 Tirthankar's Stories (audiobook format)
 • 24 Tirthankar's Stories (audiobook format)

  03 Feb 19    

 • 24 Tirthankar's Panchkalyanak Details
 • 24 Tirthankar's Panchkalyanak Details

  03 Feb 19    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  15 Nov 18    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  03 Nov 18    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  14 Sep 18    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  20 Jul 18    

 • PJM Celebrates 4th Annual Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5/6).
 • PJM Celebrates 4th Annual Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5/6).

  14 Jun 18    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)

  22 Feb 18    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  28 Oct 17    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 9 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 9 - Kartak Sud 1)

  13 Oct 17    

 • Kshamavanee Parva (Bhadarvo Vad 1).
 • Kshamavanee Parva (Bhadarvo Vad 1).

  07 Sep 17    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  26 Aug 17    

 • Pu. Bahenshree Champaben's 104th Janm Jayanti (Shravan Vad 2).
 • Pu. Bahenshree Champaben's 104th Janm Jayanti (Shravan Vad 2).

  09 Aug 17    

 • Ashadh Ashtanika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  01 Jul 17    

 • PJM Celebrates Completion of Two Years (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates Completion of Two Years (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).

  26 May 17    

 • Pu. Bahenshree Champaben's Samadhi Din (Vaishakh Vad 3).
 • Pu. Bahenshree Champaben's Samadhi Din (Vaishakh Vad 3).

  13 May 17    

 • Pu. Nihalchandra Sogani's 105th Janma Jayanti (Vaishakh Vad 11).
 • Pu. Nihalchandra Sogani's 105th Janma Jayanti (Vaishakh Vad 11).

  06 May 17    

 • Pu. Gurudevshree's 128th Janm Jayanti (Vaisakh Sud 2).
 • Pu. Gurudevshree's 128th Janm Jayanti (Vaisakh Sud 2).

  28 Apr 17    

 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).
 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).

  19 Apr 17    

 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).
 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).

  16 Apr 17    

 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din (Chaitra Sud 13).
 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din (Chaitra Sud 13).

  09 Apr 17    

 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.
 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.

  08 Apr 17    

 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)
 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)

  23 Mar 17    

 • Fagaan Ashtanika Parva
 • Fagaan Ashtanika Parva

  05 Mar 17    

 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir
 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir

  05 Feb 17    

 • Parla Jin Mandir Pratishtha
 • Parla Jin Mandir Pratishtha

  17 May 15