• Click Here to See Video
  Click Here to See Video

News & Events

 
 • PJM Celebrates 10th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 10th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  07 Jun 24    

 • LJM Celebrates 10th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)
 • LJM Celebrates 10th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)

  07 Jun 24    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  07 Jun 24    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  15 Mar 24    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  09 Nov 23    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  07 Nov 23    

 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)
 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)

  28 Aug 23    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  20 Jun 23    

 • LJM Celebrates 9th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)
 • LJM Celebrates 9th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)

  17 May 23    

 • PJM Celebrates 9th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 9th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  16 May 23    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  23 Feb 23    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  20 Oct 22    

 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)
 • Dash Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)

  26 Aug 22    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)

  29 Jun 22    

 • LJM Celebrates 8th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)
 • LJM Celebrates 8th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13)

  10 Jun 22    

 • PJM Celebrates 8th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 8th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  26 May 22    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  04 Mar 22    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 4 to Bhadarvo Vad 1)

  31 Aug 21    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 7 - Ashadh Sud 15)

  15 Jul 21    

 • PJM Celebrates 7th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)
 • PJM Celebrates 7th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5)

  09 Jun 21    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 8 - Faagan Sud 15)

  21 Mar 21    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  20 Nov 20    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  13 Nov 20    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1)
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1)

  23 Aug 20    

 • Mangalmay Kahan (An Audio Book) Inaugurated
 • Mangalmay Kahan (An Audio Book) Inaugurated

  15 Jul 20    

 • Samadhitantra Part 3 - 5 & Vishapahar Strotra Pravachan Books Inaugurated
 • Samadhitantra Part 3 - 5 & Vishapahar Strotra Pravachan Books Inaugurated

  06 Jul 20    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  28 Jun 20    

 • LJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 13).
 • LJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 13).

  03 Jun 20    

 • Samaysaar Khyati Part-1 Inaugurated
 • Samaysaar Khyati Part-1 Inaugurated

  27 May 20    

 • PJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates 6th Pratishtha Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).

  23 May 20    

 • PJM Pratishtha 3 hour movie available on website.
 • PJM Pratishtha 3 hour movie available on website.

  17 May 20    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)

  02 Mar 20    

 • Mangal Akshardeh Part-2 Inaugurated
 • Mangal Akshardeh Part-2 Inaugurated

  01 Mar 20    

 • The Next Generation Jains Event (Mahaa Vad 8)-IMPC2020: JAINEXT
 • The Next Generation Jains Event (Mahaa Vad 8)-IMPC2020: JAINEXT

  16 Feb 20    

 • KSV Website Inaugurated at PJM (Mahaa Vad 8)
 • KSV Website Inaugurated at PJM (Mahaa Vad 8)

  16 Feb 20    

 • PJM Organises 2nd Adhyatmic Mahila Shibir (Mahaa Sud 8)
 • PJM Organises 2nd Adhyatmic Mahila Shibir (Mahaa Sud 8)

  02 Feb 20    

 • PJM Inaugurates Pathshala Website (Mahaa Sud 8)
 • PJM Inaugurates Pathshala Website (Mahaa Sud 8)

  02 Feb 20    

 • Poojan Schedule Section Inaugurated (Magshar Vad 8)
 • Poojan Schedule Section Inaugurated (Magshar Vad 8)

  19 Dec 19    

 • Library Section Inaugurated (Magshar Vad 8)
 • Library Section Inaugurated (Magshar Vad 8)

  19 Dec 19    

 • Adhyatam Sanjeevani (Part 1 & 2) & Stavan Sanjeevani Inauguration (Magshar Vad 8)
 • Adhyatam Sanjeevani (Part 1 & 2) & Stavan Sanjeevani Inauguration (Magshar Vad 8)

  15 Dec 19    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  04 Nov 19    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  24 Oct 19    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  03 Sep 19    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  09 Jul 19    

 • LJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13).
 • LJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Jeth Sud 13).

  15 Jun 19    

 • PJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Vaisakh Vad 30 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates 5th Annual Day Celebration (Vaisakh Vad 30 - Jeth Sud 5).

  03 Jun 19    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 14/15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 14/15)

  13 Mar 19    

 • 24 Tirthankar's Stories (audiobook format)
 • 24 Tirthankar's Stories (audiobook format)

  03 Feb 19    

 • 24 Tirthankar's Panchkalyanak Details
 • 24 Tirthankar's Panchkalyanak Details

  03 Feb 19    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  15 Nov 18    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 11 - Kartak Sud 1)

  03 Nov 18    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  14 Sep 18    

 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanhika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  20 Jul 18    

 • PJM Celebrates 4th Annual Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5/6).
 • PJM Celebrates 4th Annual Day Celebration (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5/6).

  14 Jun 18    

 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)
 • Faagan Ashtanhika Parva (Faagan Sud 7 - Faagan Sud 15)

  22 Feb 18    

 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)
 • Kartak Ashtanhika Parva (Kartak Sud 8 - Kartak Sud 15)

  28 Oct 17    

 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 9 - Kartak Sud 1)
 • Sh. Mahaveer Bhagwan Nirvankalyanak, Sh. Gautam Gandhar Kevalgyan & New Year Beginning Celebration (Aaso Vad 9 - Kartak Sud 1)

  13 Oct 17    

 • Kshamavanee Parva (Bhadarvo Vad 1).
 • Kshamavanee Parva (Bhadarvo Vad 1).

  07 Sep 17    

 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).
 • Das Lakshan Dharm, Ratnatray & Kshamavanee Parva (Bhadarvo Sud 5 to Bhadarvo Vad 1).

  26 Aug 17    

 • Pu. Bahenshree Champaben's 104th Janm Jayanti (Shravan Vad 2).
 • Pu. Bahenshree Champaben's 104th Janm Jayanti (Shravan Vad 2).

  09 Aug 17    

 • Ashadh Ashtanika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)
 • Ashadh Ashtanika Parva (Ashadh Sud 8 - Ashadh Sud 15)

  01 Jul 17    

 • PJM Celebrates Completion of Two Years (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).
 • PJM Celebrates Completion of Two Years (Jeth Sud 1 - Jeth Sud 5).

  26 May 17    

 • Pu. Bahenshree Champaben's Samadhi Din (Vaishakh Vad 3).
 • Pu. Bahenshree Champaben's Samadhi Din (Vaishakh Vad 3).

  13 May 17    

 • Pu. Nihalchandra Sogani's 105th Janma Jayanti (Vaishakh Vad 11).
 • Pu. Nihalchandra Sogani's 105th Janma Jayanti (Vaishakh Vad 11).

  06 May 17    

 • Pu. Gurudevshree's 128th Janm Jayanti (Vaisakh Sud 2).
 • Pu. Gurudevshree's 128th Janm Jayanti (Vaisakh Sud 2).

  28 Apr 17    

 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).
 • Prashammurti Pu. Bhagwatimata Champaben's Jatismarangyan Din (Chaitra Vad 8).

  19 Apr 17    

 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).
 • Param Krupalu Srimad Rajchandraji's Samadhi Din (Chaitra Vad 5).

  16 Apr 17    

 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din (Chaitra Sud 13).
 • Shree Kahan Bal Mandal Celebrated Shree Mahaveer Bhagwan's 2616th Janma Kalyanak & Pu. Gurudevshree's 83rd Mangal Sampraday Parivartan Din (Chaitra Sud 13).

  09 Apr 17    

 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.
 • Shree Kahan-Bhagwati Pragna Mahila Mandal & Smt. Shardaben Shantilal Shah Family Organised Bhakti for Pu. Gurudevshree's 128th Janma Jayanti.

  08 Apr 17    

 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)
 • Prashammurti Bhagwati Shree Champamata's Samyaktva Jayanti Din (Fagan Vad 10)

  23 Mar 17    

 • Fagaan Ashtanika Parva
 • Fagaan Ashtanika Parva

  05 Mar 17    

 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir
 • Kahan Bal-Yuva Sanskar Shibir

  05 Feb 17    

 • Parla Jin Mandir Pratishtha
 • Parla Jin Mandir Pratishtha

  17 May 15