Sh. Shaileshbhai Shah

Sh. Shaileshbhai Shah is a Gujarati scholar from Talod. He gave a swadhyay during Shree 1008 Shantinath Digamber Jinbimb Panchkalyanak Pratishtha Mahotsav.

Swipe Left to view more
Sr. No. Prav No. Shastra Gatha/
Shlok
Content Date Lang. Audio Quality Audio Video PDF
0797 0797 Shree Samaysaarji 92-93/- Gatha_92-93_Summary 16-Jul-2019 Guj Good
45.35
0795 0795 Mokashmarg Prakashak -/- Aayu Karmna Udayathi Thatu Dukh Ane Tena Upayanu Jhutha Panu 15-Jul-2019 Guj Good
71.04
0794 0794 Shree Samaysaarji 92-93/- Gatha_92-93_Summary 15-Jul-2019 Guj Good
44.47
0792 0792 Mokashmarg Prakashak -/- Aayu Karmna Udayathi Thatu Dukh Ane Tena Upayanu Jhutha Panu 14-Jul-2019 Guj Good
60.42
0791 0791 other -/- Question-Answer For Youngestors 14-Jul-2019 Guj Good
44.06
-
0790 0790 Shree Samaysaarji 92-93/- Gatha_92-93_Summary 14-Jul-2019 Guj Good
60.03
0788 0788 Mokashmarg Prakashak -/- Aayu Karmodaya Janya Avastha 13-Jul-2019 Guj Good
62.26
0787 0787 Shree Samaysaarji 92-93/- Gatha_92-93_Summary 13-Jul-2019 Guj Good
59.22
0785 0785 Mokashmarg Prakashak -/- Aayu Karmodaya Janya Avastha 12-Jul-2019 Guj Good
60.54
0784 0784 Shree Samaysaarji 89-91/- Gatha_89-91_Summary 12-Jul-2019 Guj Good
65.43
0782 0782 Mokashmarg Prakashak -/- Gyanheen Jadparmanu nu Yathayogya Prakriri RoopParinaman 11-Jul-2019 Guj Good
62.20
0781 0781 Shree Samaysaarji 89-91/- Gatha_89-91_Summary 11-Jul-2019 Guj Good
46.57
0779 0779 Mokashmarg Prakashak -/- Nitya Nigod Ane Itar Nigod 10-Jul-2019 Guj Good
59.40
0778 0778 Shree Samaysaarji 87-89/- Gatha_87-89_Summary 10-Jul-2019 Guj Good
48.01
0776 0776 Mokashmarg Prakashak -/- Naveen Shrota Nu Swaroop 09-Jul-2019 Guj Good
61.47
0775 0775 Shree Samaysaarji 89/- Gatha_89_Summary 09-Jul-2019 Guj Good
47.12
0773 0773 Shree Samaysaarji 71/- Gatha_71_Summary 08-Jul-2019 Guj Good
45.04