Sh. Ashwinbhai Shah

Sh. Ashwinbhai Shah is a Gujarati scholar from Malad, Mumbai. He is the lead scholar of Shree Kahan Digamber Jain Utakarsh Mumukshu Mandal, Malad. He gave a swadhyay during Shree 1008 Shantinath Digamber Jinbimb Panchkalyanak Pratishtha Mahotsav.

Swipe Left to view more
Sr. No. Prav No. Shastra Gatha/
Shlok
Content Date Lang. Audio Quality Audio Video PDF
0802 0802 Shree Samaysaarji 69_76/- Gatha_69-76_Summary 15-Jun-2019 Guj Good
68.26
-
0395 0395 Mokashmarg Prakashak - Arhantadi Se Prayojan Siddhi & & Vivah Vidhi 18-Dec-2016 Guj Good
45.22
0332 0332 Shree Samaysaarji 19/- 15-Aug-2016 Guj Good
65.00
0331 0331 Shree Samaysaarji 17-19/- 14-Aug-2016 Guj Good
59.33