Sh. Prakashbhai Shah

Sh. Prakashbhai Shah is a Gujarati scholar from Kolkata. He is regularly affiliated with Mumukshu Mandal in Kolkata and gave a swadhyay during Shree 1008 Shantinath Digamber Jinbimb Panchkalyanak Pratishtha Mahotsav.

Swipe Left to view more
Sr. No. Prav No. Shastra Gatha/
Shlok
Content Date Lang. Audio Quality Audio Video PDF
1208 1208 Drashti Na Nidhan -/- Drasti Na Nidhan Bol No. 114-115 01-Aug-2021 Guj Good
45.22
1207 1207 Drashti Na Nidhan -/- Bol No.111 31-Jul-2021 Guj Good
50.29
1063 1063 Shree Samaysaarji -/- Gatha 6 Summary 24-Jan-2021 Guj Good
53.29
1057 1057 Shree Samaysaarji 6/- Gatha 6 Summary 17-Jan-2021 Guj Good
50.44
0900 0900 Drashti Na Nidhan -/- Bol 93, 94, 105 27-Jan-2020 Guj Good
44.59
-
0899 0899 Drashti Na Nidhan -/- Bol_89-93 23-Jan-2020 Guj Good
42.01
0898 0898 Drashti Na Nidhan -/- Bol_89 22-Jan-2020 Guj Good
46.02
0897 0897 Drashti Na Nidhan -/- Bol_88, 89, 105 21-Jan-2020 Guj Good
44.50
0850 0850 Drashti Na Nidhan -/- Bol_83-86 18-Oct-2019 Guj Good
45.00
0849 0849 Drashti Na Nidhan -/- Bol_80-82 17-Oct-2019 Guj Good
45.59
0848 0848 Drashti Na Nidhan -/- Bol_78_80 16-Oct-2019 Guj Good
46.32
0847 0847 Drashti Na Nidhan -/- Bol_77-78 15-Oct-2019 Guj Good
45.46
0846 0846 Drashti Na Nidhan -/- Bol 76 14-Oct-2019 Guj Good
44.55
0801 0801 Drashti Na Nidhan -/- Bol__73-76 30-Jul-2019 Guj Good
46.41
0800 0800 Drashti Na Nidhan -/- Bol__69-72 29-Jul-2019 Guj Good
48.32
0799 0799 Drashti Na Nidhan -/- Bol_65_66_67 28-Jul-2019 Guj Good
59.49
0798 0798 Drashti Na Nidhan -/- Bol_64 27-Jul-2019 Guj Good
34.06
0754 0754 Shree Samaysaarji 46/- Gatha_46_Summary 30-May-2019 Guj Good
43.05
0753 0753 Shree Samaysaarji 46/- Gatha_46_Summary 29-May-2019 Guj Good
46.18
0752 0752 Shree Samaysaarji 46/- Gatha_46_Summary 28-May-2019 Guj Good
46.32